Tribhuvan University public university for higher education

अतिरिक्त पारश्रमिक, पेस्की, सोध भर्ना सम्बन्धिको हिसाव मिलान अषाढ १५ भित्र मिलाई सक्नुपर्ने जानकारीको सूचना

Home  / अतिरिक्त पारश्रमिक, पेस्की, सोध भर्ना सम्बन्धिको हिसाव मिलान अषाढ १५ भित्र मिलाई सक्नुपर्ने जानकारीको सूचना
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.