Tribhuvan University public university for higher education

अतिरिक्त पारश्रमिक, पेस्की, सोध भर्ना सम्बन्धिको हिसाव मिलान अषाढ १५ भित्र मिलाई सक्नुपर्ने जानकारीको सूचना

Home  / अतिरिक्त पारश्रमिक, पेस्की, सोध भर्ना सम्बन्धिको हिसाव मिलान अषाढ १५ भित्र मिलाई सक्नुपर्ने जानकारीको सूचना

अतिरिक्त पारश्रमिक, पेस्की, सोध भर्ना सम्बन्धिको हिसाव मिलान अषाढ १५ भित्र मिलाई सक्नुपर्ने जानकारीको सूचना

June 16, 2023

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.