Tribhuvan University public university for higher education

अनलाईन कक्षामा सहभागी हुन email ID को लागि शालिग्राम पौडल ९८५५०५०६०५ र(वा) रमेश न्यौपाने ९८४५५९२३९८ लाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

Home  / अनलाईन कक्षामा सहभागी हुन email ID को लागि शालिग्राम पौडल ९८५५०५०६०५ र(वा) रमेश न्यौपाने ९८४५५९२३९८ लाई सम्पर्क गर्नुहोला ।
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.