Tribhuvan University public university for higher education

विद्यार्थीहरुले नयाँ भर्ना, परीक्षा,मार्कसिट सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिनका लागि बिष्णु प्रसाद कँडेल ९८४५०५५३०३ तोयानाथ न्यौपाने ९८५५०४२५०४, मानवहादुर अधिकारी ९८४५०७८८५३ र शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५ लाई सम्पर्क गर्नु होला ।

Home  / विद्यार्थीहरुले नयाँ भर्ना, परीक्षा,मार्कसिट सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिनका लागि बिष्णु प्रसाद कँडेल ९८४५०५५३०३ तोयानाथ न्यौपाने ९८५५०४२५०४, मानवहादुर अधिकारी ९८४५०७८८५३ र शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५ लाई सम्पर्क गर्नु होला ।

विद्यार्थीहरुले नयाँ भर्ना, परीक्षा,मार्कसिट सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिनका लागि बिष्णु प्रसाद कँडेल ९८४५०५५३०३ तोयानाथ न्यौपाने ९८५५०४२५०४, मानवहादुर अधिकारी ९८४५०७८८५३ र शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५ लाई सम्पर्क गर्नु होला ।

December 10, 2020
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.