Tribhuvan University public university for higher education

यस क्याम्पसमा आश्विन २१ देखि कार्तिक २४ सम्म पठन पाठन वन्द हुनेछ । तर यस विचमा पनि कार्तिक ४ देखि १७ सम्म अन्य प्रशासनिक सेवा भने उपलव्ध गराइनेछ ।

Home  / यस क्याम्पसमा आश्विन २१ देखि कार्तिक २४ सम्म पठन पाठन वन्द हुनेछ । तर यस विचमा पनि कार्तिक ४ देखि १७ सम्म अन्य प्रशासनिक सेवा भने उपलव्ध गराइनेछ ।

यस क्याम्पसमा आश्विन २१ देखि कार्तिक २४ सम्म पठन पाठन वन्द हुनेछ । तर यस विचमा पनि कार्तिक ४ देखि १७ सम्म अन्य प्रशासनिक सेवा भने उपलव्ध गराइनेछ ।

October 7, 2021
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.