Tribhuvan University public university for higher education

यस क्याम्पसमा नयाँ भर्ना (2077) भएका विद्यार्थीहरु तथा TU ID नभएका विद्यार्थीहरुले अविलम्ब फाराम भर्नुहुन सूचित गरिन्छ । केहि समस्या परे शालिग्राम पौडल ९८५५०५०६०५

Home  / यस क्याम्पसमा नयाँ भर्ना (2077) भएका विद्यार्थीहरु तथा TU ID नभएका विद्यार्थीहरुले अविलम्ब फाराम भर्नुहुन सूचित गरिन्छ । केहि समस्या परे शालिग्राम पौडल ९८५५०५०६०५

यस क्याम्पसमा नयाँ भर्ना (2077) भएका विद्यार्थीहरु तथा TU ID नभएका विद्यार्थीहरुले अविलम्ब फाराम भर्नुहुन सूचित गरिन्छ । केहि समस्या परे शालिग्राम पौडल ९८५५०५०६०५

August 18, 2021
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.