Tribhuvan University public university for higher education

यस क्याम्पसमा विवियस, विएड र विएमा भर्ना आवेदन खुल्यो थप जानकारी चाहिए माथि (top menu) को notices मा क्लिक गर्नु होला।

Home  / यस क्याम्पसमा विवियस, विएड र विएमा भर्ना आवेदन खुल्यो थप जानकारी चाहिए माथि (top menu) को notices मा क्लिक गर्नु होला।
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.