Tribhuvan University public university for higher education

यस क्याम्पसमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुनका लागि जानकारी चाहिएमा तल सम्पर्क गर्नु होला

Home  / यस क्याम्पसमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुनका लागि जानकारी चाहिएमा तल सम्पर्क गर्नु होला
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.