Tribhuvan University public university for higher education

स्नातकोत्तर तह सबै बिषयमा २०७९/०८० लागि प्रथम वर्षमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको आबेदन खुल्यो

Home  / स्नातकोत्तर तह सबै बिषयमा २०७९/०८० लागि प्रथम वर्षमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको आबेदन खुल्यो
Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.