Tribhuvan University public university for higher education

(B.Sc.) को पुनः प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने

Home  / (B.Sc.) को पुनः प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने

(B.Sc.) को पुनः प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने

June 24, 2021

त्रि.वि. विज्ञान डीन कार्यालयद्वारा २०७७ सालमा लिइएको स्नातक तह (B.Sc.) प्रथम वर्ष प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन छुट भएका र यस क्याम्पसमा विज्ञानतर्फ (General Physics, Chemistry, Microbiology, Geology) विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले सिद्धार्थ बैंक नारायणगढको यस क्याम्पसको नाममा रहेको खाता नं. ००८१५०९५५१८ मा रु. १,५०० जम्मा गरेको भौचर वा ESEWA, ConnectIPS, FonePay, Khalti etc. बाट समेत भुक्तानी गरेको भए Payment Slip र आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु तथा विवरण भरी यो सूचनासँग रहेको Link मा मा गई सम्पूर्ण विवरण भरी पुनः प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम दिनुहुन सूचित गरिन्छ ।

B.Sc. Entrance Application Form(2077-081 Batch) (google.com)

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.