Tribhuvan University public university for higher education

क्याम्पसको पेजमा TU ID का लागि 2077/06/15 गतेसम्म Request form भरेका विद्यार्थीहरूको TU ID बनिसकेको हुदा bimc लेखेर 34001 मा sms गरेर प्राप्त गर्न जानकारी गराईन्छ । केहि समस्या परेमा सम्पर्क गर्नुहोलाः TU ID को लागि शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५, बिषय नमिलेमा रमेश न्यौपानेः ९८४५५९२३९८।

Home  / क्याम्पसको पेजमा TU ID का लागि 2077/06/15 गतेसम्म Request form भरेका विद्यार्थीहरूको TU ID बनिसकेको हुदा bimc लेखेर 34001 मा sms गरेर प्राप्त गर्न जानकारी गराईन्छ । केहि समस्या परेमा सम्पर्क गर्नुहोलाः TU ID को लागि शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५, बिषय नमिलेमा रमेश न्यौपानेः ९८४५५९२३९८।

क्याम्पसको पेजमा TU ID का लागि 2077/06/15 गतेसम्म Request form भरेका विद्यार्थीहरूको TU ID बनिसकेको हुदा bimc लेखेर 34001 मा sms गरेर प्राप्त गर्न जानकारी गराईन्छ । केहि समस्या परेमा सम्पर्क गर्नुहोलाः TU ID को लागि शालीग्राम पौडेलः ९८५५०५०६०५, बिषय नमिलेमा रमेश न्यौपानेः ९८४५५९२३९८।

October 9, 2020

News & EventsSocial Media
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.