Tribhuvan University public university for higher education

E-Pay

Home / About Us / E-Pay

यस क्याम्पस् लाई अनलाईनबाट शुल्क (e-pay) तिर्नका लागि QR Code मा जान top menu को notices मा click गर्नुहोस् ।

Bharatpur, Chitwan, Nepal
Tel : 
Fax : 077-1-2345678
Old WebsiteLibrary
Copyright 2020 Birendra Multiple Campus.